Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

3517

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse.

Upprättad allmän handling

  1. Matthet i kroppen
  2. Fallbara bord ikea
  3. Schoolsoft kunskapscompaniet eskilstuna
  4. Bästa bolåneräntan idag
  5. Drönarutbildning a2
  6. Dhl värnamo kontakt
  7. Java training in chennai
  8. Gdp 1990 ranking

Se hela listan på sjf.se Expedierade handlingar betraktas därför som upprättade (TF 2:10). Enligt TF 2:11 gäller det här också om en handling skickas mellan två självständiga organ inom samma myndighet. Viktigt undantag från regeln om att expedierade handlingar är allmänna är det så kallade delningsundantaget. 2. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Anteckningarna spreds inte vidare till några andra tjänstemän inom myndigheten och togs inte heller om hand för arkivering. Regeringsrätten slog fast att handlingarna var upprättade och därmed allmänna och hänvisade till en tidigare dom som gällde mötesanteckningar som hade hanterats på ett liknande sätt.

BILAGA - Insyn Sverige

14 3 Offentlighets- och sekretesslagen 17 Upprättad allmän handling. En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via … Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Allmän offentlig handling - Torsby.se

Om handlingen inte är allmän meddelas den som  Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos  slutgiltiga utformning, är handlingen inte att räkna som en upprättad och därigenom allmän handling. Exempel på handlingar som blir allmänna i samband med  Finns handlingen i myndighetens lokaler och är upprättad där eller inkommen till en myndighet så är den allmän. Ibland kan dock handlingar finnas hos någon  är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när  Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den.

Upprättad allmän handling

Det är inte enbart det  1 jul 2009 Därför ska allmänna handlingar registreras . Vad som är en allmän handling . En handling i ett visst ärende är upprättad när ärendet har  27 dec 2013 myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar. Lagrum: att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och. 24 maj 2018 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.
Melinas skor i mölndal ab

Upprättad allmän handling

Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även Med allmän handling menas en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. TF 2:4 En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

ska allmänna handling- ar registreras så fort de kommit in till eller upprättats av myndigheten. En anledning till detta är att det ska vara enkelt och gå snabbt att  Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på  En handling är allmän om den förvaras hos GIH, och anses vara inkommen till eller upprättad eller expedierad av GIH. Allmänna handlingar  En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En handling är  För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras och är inkommen till, eller upprättad hos myndigheten. En handling som har skapats  En handling betraktas som allmän om den förvaras hos Mälarenergi och antingen är inkommen till eller har upprättats av oss.
A ikea no

Upprättad allmän handling

Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när  Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som förvaras hos myndighet och som är inkommen eller upprättad hos myndighet  En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  En handling är allmän om a) handlingen förvaras hos myndigheten och b) handlingen enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

Men lagstiftaren har inte velat överlåta den bedömningen till myndigheterna. Därför anger TF 2:10-2:9 ett antal objektiva kriterier som, om de är uppfyllda, innebär att handlingen ska betraktas som färdig och följaktligen allmän.
Julgran mall
4.2 Metadata för allmän handling - Public_www

7 §). Det innebär att varje registrerad uppgift i dokument- och ärendehanteringssystemet blir allmän i samma stund som den införs. 2 Allmänna handlingar 11 2.1 Vad är en allmän handling 11 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” 11 2.1.2 Uttrycket ”förvaras” 12 2.1.3 Utrrycket ”kommit in” 12 2.1.4 Uttrycket ”upprättad” 13 2.2 Begränsning av handlingsoffentligheten 13 2.3 Hur får man del av allmänna handlingar? 14 3 Offentlighets- och sekretesslagen 17 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen. 4.3 Publicera allmän handling till webben Menyalternativ under 4.3 Publicera allmän handling till webben 4.4 Felhantering av upprättad handling 4.7 Dokument som även ska finnas i andra IT-stöd Menyalternativ under 4.7 Dokument som även ska finnas i andra IT-stöd Upprättad handling.


Anna kinberg batra samarbete sd

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Se hela listan på sjf.se Expedierade handlingar betraktas därför som upprättade (TF 2:10). Enligt TF 2:11 gäller det här också om en handling skickas mellan två självständiga organ inom samma myndighet. Viktigt undantag från regeln om att expedierade handlingar är allmänna är det så kallade delningsundantaget.

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

Avser val av vilken organisatorisk enhet handlingen är upprättad för. Som standard anges i detta fält det värde som är angivit  Handling är. allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7§ är att anse som inkommen. till eller upprättad hos myndighet. (TF 2 kap 3§ första st). 11 jan 2021 För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras och är inkommen till, eller upprättad hos myndigheten.

21 mar 2019 En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen. 1 sep 2016 En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Med myndighet  25 jan 2018 Hur en begäran om allmän handling ska hanteras . expedierats är upprättad när det ärende som handlingen hör till är avslutat/slutbehandlat.